Tradiţia Colegiului Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi de a oferi o educaţie de calitate, rezultat al îmbinării reperelor naţionale şi europene ale educaţiei cu valorile şcolii, impune, în contextul actual al informatizării învăţământului, o constantă preocupare pentru cunoaştere şi dezvoltare. Misiunea profesorului ca facilitator al învăţării se află în continuă schimbare, acesta beneficiind de mijloace tehnologice care încurajează deopotrivă pregătirea şi proiectarea didactică, dar mai ales lucrul cu elevii. Pornind de la această premisă, proiectul Erasmus+ intitulat Profesorul în clasa digitală: tehnologii inovative aplicate în educaţie a oferit corpului profesoral al Colegiului posibilitatea de a diversifica activităţile educative, extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea complexă a personalităţii elevilor pe fiecare nivel de vârstă, în concordanţă cu ritmul alert al avansărilor tehnologice.Cele 18 cadre didactice selectate pentru a participa la mobilităţile de formare din cadrul proiectului Erasmus+ au beneficiat de training extern, în funcţie arii curriculare, după cum urmează:

– cursul de formare Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom, la care au participat 8 cadre didactice, în două sesiuni diferite (6-14 mai 2016 pentru patru profesori de discipline umaniste şi 23-30 iulie 2016 pentru patru profesori de matematică şi ştiinţe) a oferit un cadru general şi aplicat al utilizării tehnologiilor Web 2.0 în cadrul activităţilor didactice. Conţinutul cursului elaborat de furnizorul de formare Cervantes Training Madrid, Spania, a răspuns nevoilor de formare în domeniul TIC prin abordarea teoretică şi practică a noţiunilor de Web 2.0, Social Networking, Blogging, website-uri şi folosirea instrumentelor hardware şi software în spaţiul educaţional.

– cursul de formare E-learning Platforms and Resources (26 septembrie – 2 octombrie 2016 a avut în vedere pregătirea a 10 cadre didactice din toate ariile curriculare pentru crearea şi utilizarea prezentei platforme educaţionale interne (negruzzIT.ro), care să găzduiască materialele didactice rezultate în urma aplicării la clasa a noţiunilor dobândite. Acest curs a avut un curriculum adaptat nevoilor identificate pe parcursul proiectului, furnizorul de formare – Inercia Digital, Sevilla, Spania – oferind un curs personalizat.
Având în vedere faptul că, la nivelul dotării materiale, Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” dispune deja de o varietate de mijloace tehnologice, s-a impus valorificarea acestui potenţial în sfera activităţilor didactice. Dincolo de facilitarea accesului la informaţie, este necesar ca tehnologia să devină un instrument de lucru eficient atât pentru elev cât şi pentru profesor, în vederea combaterii pericolului latent al utilizării neadecvate. Nu în ultimul rând, nu a fost omisă nici dimensiunea europeană a educaţiei, întrucât deşi Colegiul „Costache Negruzzi” are o experienţă bogată a interculturalităţii, reflectată de numeroasele proiecte desfăşurate, dezvoltarea instituţiei este strâns legată de ancorarea în realităţile continentale şi globale.

Platforma negruzzIT.ro a fost creată pe baza principiilor de funcţionare a unei comunităţi online şi permite membrilor să creeze şi să distribuie exemple de activităţi (secvenţe de lecţie, proiecte şi prezentări ale profesorului şi ale elevilor etc.). De asemenea, s-au avut în vedere atât componenta de informare (publicarea materialelor suport realizate de participanţi la mobilităţile proiectului), cât şi componenta de creare de conţinut, pentru a fi utilizată efectiv în predarea disciplinelor, folosind baza materială existentă în şcoală, precum şi componenta de comunicare, platforma permiţând lucrul în echipă (între profesori), vizualizarea şi experimentarea tehnicilor de utilizare a TIC propuse de către elevi şi părinţi.